Algemene Voorwaarden

 1. De cursist neemt deel aan de trainingen / cursussen die door KiVivre verzorgd worden vanaf de afgesproken aanvangsdatum tot aan de einddatum van de training / cursus.
 2. De doorlopende trainingen zijn in de regel van 1 september tot 1 juli.
 3. Indien het een doorlopende training betreft dan geldt er een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.
 4. Bij tussentijdse kortlopende cursussen, wordt bij annulering 25% van de cursus in rekening gebracht.
 5. In principe worden er op feestdagen en schoolvakanties geen trainingen gegeven, hiervan kan echter worden afgeweken.
 6. Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals vermeld staat in de meest recente folders.
 7. Het cursusgeld kan tussentijds worden verhoogd, de cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien men niet eens is met deze verhoging dan bestaat de mogelijkheid per direct te stoppen met deelname aan de trainingen, zonder opzegtermijn. De cursist dient wel aan alle betalingsverplichtingen te hebben voldaan.
 8. Restitutie voor gemiste trainingen / cursussen is niet mogelijk. In overleg kunnen gemiste trainingen worden ingehaald in dezelfde maand tijdens de overige trainingsuren, op voorwaarde dat er vrije plekken beschikbaar zijn.
 9. KiVivre behoud zich het recht om cursisten te weigeren indien hiervoor een gegronde reden aan ten grondslag ligt.
 10. Deelname aan de trainingen / cursussen betekent dat men akkoord is met de algemene voorwaarden.
 11. Deelname aan de trainingen / cursussen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
 12. De trainingen / cursussen zijn geen vervanging van de reguliere gezondheidszorg.
 13. Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent.
 14. KiVivre kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor:
  • Lichamelijke en psychische klachten van de cursist.
  • Eventuele schade of opgelopen letsel van welke aard dan ook, van de cursist.
  • Verlies en of diefstal van goederen in en om de yoga accommodatie.
 15. Elke cursist dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de panden waar de trainingen / cursussen worden gegeven.
 16. Roken en het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan.
 17. Geschillen die ontstaan, worden door de Nederlandse rechter naar Nederlands recht berecht en zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in Maastricht.